Polityka prywatności i plików COOKIES

Spółki INTER BALT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Stągiewna 18, 80-750 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000182526, NIP: 583-284-08-94, REGON: 192984390, zwana dalej jako „Spółka”.

Informacje ogólne

1. Polityka prywatności określa sposób, w jaki Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu.

2. Przez Serwis należy rozumieć stronę www Spółki, dostępną pod adresem URL http://www.interbalt.pl

3. Polityka prywatności nie ma zastosowania, jeżeli dla strony internetowej lub oferowanej usługi wprowadzono szczególne zasady prywatności lub oświadczenia o prywatności.

4. Polityka prywatności może w przyszłości ulec zmianie. W każdym przypadku wprowadzenia takich zmian, w Serwisie zostanie opublikowana nowa wersja polityki prywatności.

5. Kontakt ze Spółką jest możliwy:

 1. w formie pisemnej na adres: INTER BALT Sp. z o.o., ul. Stągiewna 18, 80-750 Gdańsk
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail info@interbalt.pl

Ochrona prywatności

1. Spółka gwarantuje użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.

3. Spółka umożliwia korzystanie z Serwisu w sposób anonimowy

4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

 1. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia określonej usługi,
 2. w postaci łącznej charakteryzującej populację użytkowników Serwisu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”.

3. Informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach zamieszczone są w niniejszej Polityce prywatności.

4. Ponadto w związku z działalnością Serwisu Spółka przetwarza tzw. dane internetowe.

5. Spółka przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają przedłużenia tego okresu (np. rozliczenia podatkowe, dochodzenie roszczeń, postępowania reklamacyjne).

6. W zależności od celu i sposobu udostępnienia danych osobowych, są one przetwarzane przez Spółkę na jednej z następujących podstaw prawnych:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m.in. wówczas, gdy osoba kontaktuje się ze Spółką przy wykorzystaniu formularza internetowego lub po zaznaczeniu w oknie wyboru zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawa ta ma zastosowanie w sytuacji gdy osoba korzysta z usług świadczonych na umowy zawarte w sposób wyraźny lub dorozumiany (np. poprzez niezwłoczne przystąpienie do jej wykonania),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawa ta obejmuje m.in. działalność w zakresie marketingu własnego Spółki, o ile nie pozyskała ona w tym celu odrębnej zgody użytkownika. Ponadto, dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej, a także dla celów analitycznych.

Prawa użytkownika związane z ochroną danych osobowych

1. Każdy, kto podał Spółce swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także w szczególności do następujących informacji: (a) o celach przetwarzania danych, (b) o kategoriach przetwarzanych danych, (c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Spółka ujawniła lub którym ma zamiar ujawnić dane, (d) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (e) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (f) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Spółka ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona z następujących przesłanek: (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (b) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, m.in. w przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (1) użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, (2) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (3) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 5. wniesienia sprzeciwu:
  - wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki. W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Spółce do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego,
  - wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tym celu.
 6. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Spółce oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (a) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (b) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

2. Prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:

1) w formie pisemnej na adres: INTER BALT Sp. z o.o., ul. Stągiewna 18, 80-750 Gdańsk,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: info@interbalt.pl

3. Korzystając z powyższych praw należy pamiętać, że realizacja zgłoszonego żądania może wymagać weryfikacji tożsamości osoby której dane dotyczą, celem uniknięcia sytuacji przekazania danych nieuprawnionej osobie.

4. W terminie miesiąca od otrzymania zgłoszonego żądania Spółka udzieli zainteresowanemu informacji o działaniach podjętych z jego zgłoszeniem. W razie potrzeby termin realizacji zgłoszonego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

5. Jeżeli zgłoszone żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

Incydenty

Aby zgłosić incydent naruszenia ochrony danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@interbalt.pl